Contacteer ons

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Van Daele Lies
Atelier Lies
Denderweg 18a
9308 Gijzegem
info@atelierlies.be
0692.985.321
BE 0692.985.321
Eenmanszaak

Algemene bepalingen

De e-commerce website van Atelier Lies met maatschappelijke zetel te Denderweg 18a, 9308 Gijzegem, BTW BE 0692.985.321, (hierna ‘Atelier Lies’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Atelier Lies moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Atelier Lies aanvaard
zijn.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Atelier Lies niet. Atelier Lies is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Atelier Lies is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Atelier Lies. Atelier Lies kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankopen

Per product kan de Klant een aantal selecteren en toevoegen aan een online winkelmandje. In het winkelmandje worden alle toegevoegde producten samen weergegeven evenals de mogelijk verzendkosten. De verzendkosten kunnen variëren naargelang de bestelling.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via overschrijving op rekeningnummer BE51 0018 3575 0662

Naast het gebruik van de webshop bestaat ook de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen door contact op te nemen met Atelier Lies. In dit geval zal steeds een offerte worden opgesteld met duidelijke vermelding van de te leveren goederen, de hoeveelheid, kleur en leveringsmethode. Door het goedkeuren van de offerte gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Atelier Lies is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na betaling wordt de bestelling binnen de 5 werkdagen opgestuurd, de pakketpost  verzend ik op dinsdag- en vrijdagnamiddag, uitgezonderd tijdens de vakantieperiode van Atelier Lies, dit zal duidelijk gecommuniceerd worden op de website. Atelier Lies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering. Leveringskosten worden weergegeven in het winkelmandje of op een offerte. Je kan ook voor de optie afhalen kiezen. Je krijgt dan van mij een bevestiging als je pakketje klaar is om af te halen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Uitzonderingen zijn mogelijk in samenspraak met Atelier Lies.

De levering gebeurt in samenwerking met MyParcel of kunnen opgehaald worden in het atelier. Atelier Lies heeft het recht hiervan af te wijken. De kosten worden steeds weergegeven in het winkelmandje afhankelijk van de bestelde producten.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Atelier Lies.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Atelier Lies was geboden.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Atelier Lies.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Atelier Lies te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Atelier Lies.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant
Atelier Lies
Denderweg 18a
9308 Gijzegem
België
info@atelierlies.be
via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant heeft het recht om binnen de herroepingstermijn zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Cursussen/workshops/initiatieles:

In het geval van een dienstenovereenkomst (o.a. workshops, initiatielessen) verstrijkt de herroepingstermijn 4 weken voor aanvang van de dienstverlening. Bij een tijdige herroeping wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald mits afhouding van een administratieve kost t.b.v. 25 EUR. Bij een herroeping minder dan 4 weken voor aanvang van de dienst wordt het inschrijvingsgeld met afhouding van de administratieve kost van 25 EUR enkel terugbetaald indien tijdig een vervanger wordt gevonden. Zodra de dienst/lessenreeks begonnen is, kan geen herroeping meer plaatsvinden.

Producten

Voor goederen verstrijkt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Atelier Lies heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Atelier Lies, Denderweg 18a, 9308 Gijzegem, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Atelier Lies zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Atelier Lies alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Atelier Lies de goederen terug heeft ontvangen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Atelier Lies geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Atelier Lies betaalt de Klant terug via overschrijving op het rekeningnummer waarvan de oorspronkelijke bestelling betaald is.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten zodra deze gestart zijn;
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Atelier Lies geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen (op bestelling, via het goedkeuren van een offerte), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • overeenkomsten waarbij de Klant Atelier Lies specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Garantie

Krachtens artikel 1649quater van het oud Burgerlijk Wetboek heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie bedraagt twee jaar en geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Atelier Lies klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Atelier Lies.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Atelier Lies zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Klantendienst

De klantendienst van Atelier Lies is bereikbaar via e-mail op info@atelierlies.be of per post op het volgende adres Denderweg 18a, 9308 Gijzegem, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Atelier Lies beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Atelier Lies zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zgn. niet toerekenbare tekortkoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: gebrek aan grondstoffen, bedrijfs- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, epidemieën, staat van beleg, oorlog, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheid)instanties.

Indien wij door overmacht de overeenkomst niet tijdig, volledig of gedeeltelijk kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Atelier Lies, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De website en webshop werd gemaakt met WordPress. WordPress beheert en levert de tools waarmee Atelier Lies keramiek gegevens van mensen die Atelier Lies contacteren via het contactformulier, iets aankopen via de website of zich inschrijven op de website, bijhoudt.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • de uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
 • het verwerken van de bestelling;
 • contactname;
 • uitsturen van offertes en facturen;
 • versturen van nieuwsbrieven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Atelier Lies, Denderweg 18a, 9308 Gijzegem, info@atelierlies.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Atelier Lies, Denderweg 18a, 9308 Gijzegem, info@atelierlies.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Atelier Lies heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Atelier Lies houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij (bv. Google analytics) om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@atelierlies.be

Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help- functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 Cookie Doel Gegevensontvanger Verwijdering

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Atelier Lies om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wijzigingen voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Atelier Lies. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).